ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

 

1. AANVAARDING VOORWAARDEN.
Het ons toevertrouwen van orders impliceert het uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk aanvaarden van onze algemene en speciale voorwaarden en van onze geldende prijzen. Orders afgenomen door onze vertegenwoordigers verbinden ons slechts na schriftelijke bevestiging van onzentwege. 

 

2. INDICATIEVE LEVERINGSTERMIJNEN.
De leveringstermijnen welke worden aangeduid ter gelegenheid van de bestelling zijn louter indicatief. Vertraging in de levering is geen grond voor weigering van de bestelling. 

 

3. KLACHTEN VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEID.
Om geldig te zijn moet een klacht ons per aangetekende brief binnen  de 8 dagen na levering bereiken. Eventuele kosten voor terug-bezorging van de betwiste goederen vallen ten laste van de koper. 

Vorderingen wegens verborgen of zichtbare gebreken moeten op straffe van verval binnen de 30 dagen na de vaststelling van het gebrek voor de bevoegde rechtbank binnen het gerechtelijk arrondissement Dendermonde worden ingesteld. Desgevallend zal de eventuele schadevergoeding van de verkoper steeds beperkt blijven tot een terugbetaling van de prijs die hij mocht ontvangen. 

 

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van alle vorderingen, hierin begrepen alle handelspapieren, wissels en cheques. Derhalve is de verkoper verplicht de goederen te verzekeren tegen diefstal en brand. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat mogen de goederen noch in zekerheid worden gegeven, noch worden verpand. De koper dient onmiddellijk te waarschuwen in geval van beslag of waarborg op de goederen. De koper mag binnen het kader van zijn normale bedrijfsvoering de goederen verkopen op voorwaarde dat alle verkregen vorderingen, aan de verkoper tot aan de volledige betaling van diens vordering worden afgestaan. De verkoper aanvaardt deze cessie. 

 

5. BETALINGSMODALITEITEN.
Al onze binnenlandse facturen moeten binnen de dertig dagen na factuurdatum worden. Voor alle bestellingen buiten België is een voorafbetaling vereist. 

 

6. VERWIJLINTRESTEN.
Iedere laattijdige betaling geeft van rechtswege aanleiding tot 10% moratoire intresten op het factuurbedrag vanaf de vervaldatum. 

 

7. SCHADEBEDING.
Elke laattijdige betaling impliceert van rechtswege de betaling van een schadeloosstelling van 10%, met een minimum van 50€ op het factuurbedrag. 

 

8. ANNULATIE.
De klant kan slechts annuleren mits voorafgaand aangetekend schrijven ontvangen door de verkoper, uiterlijk 5 dagen voor de voorziene leveringsdatum. Ingeval van annulering is de klant gehouden tot betaling van een vergoeding van 10% op de waarde van de bestelling en met een minimum van 50€. De verkoper behoudt zich eveneens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening, alsook om het even welke wijziging van de toestand van de klant. 

 

9. TOEPASSELIJK RECHT.
Enkel het Belgisch recht is van toepassing. 

 

10. BEVOEGDHEID.
Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement of kanton Dendermonde zijn bevoegd.